Strona główna projektu

Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT przez min. 90% spośród 512 osób o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ISCED 3) w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie województwa pomorskiego, pracujących i pozostających bez zatrudnienia poprzez realizację szkoleń językowych (angielski lub niemiecki lub francuski) lub szkoleń komputerowych zakończonych egzaminami certyfikacyjnymi potwierdzającymi uzyskane kwalifikację, które doprowadzą do polepszenia ich sytuacji na rynku pracy.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 • Projekt zakłada przeprowadzenie kursów językowych (angielski lub niemiecki lub francuski) lub szkoleń ITC.
 • Projekt przewiduje udział jednej osoby w kursie językowym:
  • na poziomie A1 lub B1 lub C1 (120 godzin szkoleniowych),
  • a następnie udział w kursie odpowiednio na poziomie A2 lub B2 lub C2 (120 godzin szkoleniowych).
 • Uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany/na do wzięcia udziału w obydwu kursach językowych na poziomie A1 lub B1 lub C1 oraz odpowiednio A2 lub B2 lub C2. Łącznie na Uczestnika/czkę szkolenia językowego przypada zatem 240 godzin kursu.
 • Projekt przewiduje szkolenie komputerowe na poziomie A lub B lub C (120 godzin szkoleniowych ).
 • Uczestnicy kursów językowych podzieleni zostaną na grupy 12 osobowe, natomiast kursów komputerowych na grupy 10 osobowe.
 • Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkolenioweoraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.
 • Szkolenia zakończą się egzaminem certyfikującym TELC (w przypadku szkoleń językowych) lub ECCC DIGCOMP (w przypadku szkoleń komputerowych).
 • Dla osób w wieku 50+ w celu ułatwienia nauki, opracowany zostanie kontent (andragogika).
 • Osoby z niepełnosprawnościami będą uczestniczyć w zajęciach razem z osobami pełnosprawnymi.
 • Sale dydaktyczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PLANOWANE EFEKTY

Uzyskanie certyfikatów językowych na poziomie A lub B lub C lub TIK na poziomie A lub B lub C, których ważność jest bezterminowa. Umożliwi to uczestnikom/-niczkom, którzy zdobędą te certyfikaty naukę języków obcych na wyższych poziomach biegłości językowej wg skali ESOKJ oraz doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi komputera. Projekt przyczyni się do osiągnięcia przez min. 90% Uczestników/-czek projektu (min. 461 osób: 234K i 227M) kwalifikacji, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Zwiększenie kwalifikacji poszczególnych osób może przyczynić się do znalezienia bądź zmiany miejsca zatrudnienia/awansu zawodowego.

 

Okres realizacji projektu:

01.06.2017 – 31.07.2019

Obszar realizacji:

woj. pomorskie

Wartość projektu:

1 680 042,65 PLN

 Dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości:

1 428 036,23 PLN

Projekt „Szkolenia językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” realizowany jest przez TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK -TOMCZYK z siedzibą przy ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.