Dzień: 4 kwietnia 2018

Zapytanie ofertowe z dn. 4.04.2018 r.

4/04/2018

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, zaprasza do uczestnictwa w procedurze zapytania ofertowego nr 2/RPPM/2018 z dnia 04.04.2018. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących […]

Unieważnienie zapytania ofertowego

4/04/2018

Zgodnie z pkt. VIII “Opis przygotowania i złożenia oferty” ust. 18 Zapytania ofertowe nr 1/RPPM/2018 z dn. 12.03.2018 r. Zamawiający unieważnia przedmiotowe Zapytanie ofertowe.