Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu, a następnie wypełnić wymagane dokumenty, w tym m.in. formularz zgłoszeniowy.

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_30.06.2017

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_01.02.2018

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_02.10.2018

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_10.01.2019

Dokumentacja uczestnika 8.06.2018

Dokumentacja uczestnika 30.06.2017

Formularz_zgłoszeniowy_Pomorskie_Języki i komputery_30.06.2017

Umowa_szkoleniowa_VI 2017

1_Minimalny_zakres_danych_SL_VI 2017

2_Oświadczenie_dane_osobowe_VI 2017

3a_Oświadczenia_os_pracującej_VI 2017

3b_Oświadczenie_os_niepracującej_VI 2017

4_Oświadczenie_kryteria kwalifikacyjne_VI 2017

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wypełnioną ankietą motywacji udziału w projekcie. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu w oryginałach.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów). Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na indywidualne spotkania, na których wypełnią diagnozę poziomującą ich umiejętności, co pozwoli na dopasowanie poziomu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje pozycja na liście rankingowej. Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej. Kandydatów oceniać będzie Koordynator Projektu oraz Asystent Koordynatora.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans, płci i dostępu dla osób z niepełno sprawnościami.

Załączniki: